Dịch vụ đóng kiện gỗ Đông Phú Tiên

https://www.edocr.com/v/xovjyxr7/i8kbgpp256/Dong-thung-go-Dong-Phu-Tien

Dịch vụ đóng kiện gỗ hay dịch vụ đóng thùng gỗ chuẩn ISO 9001/2008 chính là lớp bảo vệ phía ngoài cho hàng hóa. Trong trường hợp hàng hóa đề nghị di dời, vận chuyển hay lưu kho lâu ngày thì việc đóng kiện gỗ sẽ